Saturday, August 27, 2011

Valuable Name

Hungarian Notation
เป็นการตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปร (Type) ขึ้นต้น โดยจะใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปรสามตัวอักษรหรือหนึ่งตัวอักษรก็แล้วแต่จะ ตกลงกัน โดยให้ตัวย่อของประเภทเป็นตัวเล็กทั้งหมด และตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำต้องเป็นตัวใหญ่ (หินชอบแบบนี้)
ตัวอย่าง : strFirstName, iNumberOfDays

Camel Case
คล้ายกับ Hungarian Notation แต่ไม่ได้ใช้อักษรย่อของประเภทของตัวแปรมาเป็นชื่อ โดยให้คำแรกเป็นตัวเล็กทั้งหมด และให้ตัวอักษรแรกของคำต่อๆไปเป็นตัวใหญ่
ตัวอย่าง : firstName, numberOfDays

Pascal Case
เป็นกฏการตั้งชื่อที่กำหนดให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวใหญ่
ตัวอย่าง : BackColor, FirstName

Upper Case
กำหนดให้ใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด
ตัวอย่าง : ID, PI

Underscores
ใช้ _ ในการแบ่งคำแต่ละคำออกจากกัน (เลิกใช้ได้แล้ว)
ตัวอย่าง : underscore_naming_convention

Ref: http://www.unzeen.com/article/1342/ว่าด้วยมาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปร

No comments:

Post a Comment